Algemene voorwaarden

1. Identiteit

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als “Algemene Voorwaarden”) regelen het gebruik van de website “Stand by me” (hierna aangeduid als de “Webshop”) van de onderneming Daikin Airconditioning Belgium NV met maatschappelijk zetel in de Zandvoordestraat 300 te 8400 Oostende met ondernemingsnummer 422.832.403 (hierna aangeduid als “DAB”). Deze voorwaarden zijn ook van toepassing telkens een bestelling wordt geplaatst via de Webshop.

1.2 Iedereen die een bestelling plaatst via de Webshop (hierna genoemd de “Eindklant”), bevestigt hiermee een natuurlijk persoon te zijn die handelingsbekwaam is.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DAB op de Webshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen DAB en de Eindklant. Deze Algemene Voorwaarden worden op de Webshop gepubliceerd. Het plaatsen van een bestelling op de Webshop geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden. Wie bestelt, verklaart hiermee uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden langs elektronische weg beschikbaar gesteld aan de Eindklant op zodanige wijze dat deze door de Eindklant op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager en op een eenvoudig wijze kunnen worden afgedrukt.

2.3 Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverminderd van toepassing.

3. Het aanbod

3.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Eindklant mogelijk te maken. Als DAB gebruik maakt van afbeeldingen, gelden deze louter als een weergave van de werkelijk aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden DAB niet.

3.2 Elk aanbod bevat de nodige informatie, zodat het voor de Eindklant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Eindklant van het aanbod en de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. DAB kan enkel bestellingen verwerken als de Eindklant zich duidelijk, volledig en correct heeft geïdentificeerd in overeenstemming met artikel 10.2.


4.2 DAB behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Dit kan onder meer in het geval van enig vermoeden van rechtsmisbruik, kwade trouw, fraude, onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald goed en/of dienst. DAB heeft het recht, in het kader van preventie van fraude contact op te nemen met onder meer de bevoegde autoriteiten.

4.3 Bestellingen via de Webshop worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze Algemene Voorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek Economisch Recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek Economisch Recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen kunnen contact opnemen met de hiertoe bevoegde klantendienst.

5. Betaling

5.1 De toepasselijke prijs is deze vermeld op de Webshop op het ogenblik dat de overeenkomst tussen DAB en de Eindklant tot stand komt. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

5.2 De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, Visa, Master Card, PayPal.

5.3 Tenzij anders overeengekomen, moeten betalingen in euro gebeuren bij ontvangst van de factuur en zonder korting.  In geval van niet-betaling op de vervaldatum:
- is ervan rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd aan een interestvoet van 0,75% per maand te rekenen vanaf de vervaldatum;
- behoudt de verkoper zich het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met een minimum van 250 euro, ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding;
- zal de klant de gerechtskosten en alle relevante invorderingskosten moeten betalen; en
- is het saldo van alle andere facturen, zelfs als nog niet vervallen, van rechtswege opeisbaar.
In het geval de klant een consument is (natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen) zal in geval van niet-betaling op de vervaldatum een aanmaning worden gestuurd. In geval van niet-betaling binnen 14 kalenderdagen na deze aanmaning:
- zijn er verwijlinteresten verschuldigd tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
- behoudt de verkoper zich het recht voor om een forfaitaire vergoeding aan te rekenen:

  • 20 euro indien het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

In het geval er een vierde keer betalingsachterstand is in een kalenderjaar zullen per betalingsaanmaning herinneringskosten worden aangerekend ten belope van 7,50 EUR, vermeerderd met verzendingskosten.

6. Bevestiging bestelling en betaling

6.1 Na ontvangst van de betaling zal DAB een bevestiging van de bestelling en van de betaling sturen via e-mail naar de Eindklant.

6.2 In het geval de Eindklant op jaarbasis een vergoeding dient te betalen zal de Eindklant deze bevestiging van de bestelling en van de betaling ontvangen na betaling van de eerste vergoeding.

7. Levering

7.1 DAB zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2 Als plaats van levering geldt het installatie-adres, zoals dit werd ingegeven door de installateur bij registratie op de Webshop.

7.3 DAB zal geaccepteerde bestellingen uitvoeren, in overeenstemming met de overeengekomen leveringstermijn.

8. Herroeping

8.1 Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Eindklant over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

8.2 De in 8.1 genoemde termijn verstrijkt 14 dagen na:
1° voor dienstenovereenkomsten, de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;
2° voor verkoopovereenkomsten, de dag waarop de Eindgebruiker of een door de Eindgebruiker aangewezen derde partij de goederen fysiek in bezit neemt of:
a) bij bestelling van meerdere goederen die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Eindgebruiker of een door de Eindgebruiker aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;
b) bij een levering die bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Eindgebruiker of een door de Eindgebruiker aangewezen derde partij de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;
c) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de Eindgebruiker of een door de Eindgebruiker aangewezen derde partij het eerste goed fysiek in bezit neemt.

8.3 Tijdens de boven genoemde termijn zal de Eindklant zorgvuldig omgaan met het aangekochte product. Het product zal slechts worden gebruikt in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

8.4 Het herroepingsformulier kan hier worden gedownload en dient ingevuld te worden gemaild naar DAB op het e-mail adres standbyme@daikin.be.

8.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Eindklant.

8.6 Als de Eindklant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

8.7 DAB zal alle betalingen ontvangen van de Eindklant onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop DAB op de hoogte werd gesteld van het feit dat de Eindklant beroep wenst te doen op het herroepingsrecht terugbetalen. DAB zal de Eindklant terugbetalen door middel van hetzelfde betaalmiddel als gebruikt door de Eindklant. De terugbetaling zal geen kosten met zich meebrengen voor de Eindklant.

8.8 De Eindklant kan geen beroep doen op het herroepingsrecht:
8.8.1 na volledige uitvoering van een dienstenovereenkomst op voorwaarde dat deze uitvoering reeds is begonnen met de uitdrukkelijke instemming van de Eindklant en mits de uitdrukkelijke aanvaarding door de Eindklant van het feit dat het herroepingsrecht vervalt na de volledige uitvoering van de dienstenovereenkomst;
8.8.2 indien de Eindklant DAB uitdrukkelijk verzoekt om dringende herstellingen of onderhoud uit te voeren (dus voor het verstrijken van de termijn die wordt aangegeven in artikel 8.1).

9. Garantie

9.1 DAB staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan (1) de overeenkomst, (2) de in het aanbod vermelde specificaties, (3) aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, (4) aan de toepasselijke wettelijke bepalingen die van kracht zijn op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst tussen de Eindklant en DAB.

9.2 Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van product en/of dienst, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Daikin Airconditioning Belgium NV, ter attentie van Dienst Naverkoop, Welvaertstraat 14-1, bus 3, 2200 Herentals of via een bericht op de contactpagina van de Webshop of via e- mail naar standbyme@daikin.be.

9.3 DAB is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van overmacht, verkeerd gebruik of foute behandeling van een product en/of dienst die werd aangekocht door de Eindklant.

10. Handtekening en bewijs

10.1 De Eindklant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

10.2 De Eindklant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

11. Duur en opzegging

11.1 De overeenkomst start op het moment van aanvaarding door de Eindklant van het aanbod en de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en loopt tot het einde van de looptijd van het product of de dienst die werd aangekocht door de Eindgebruiker zoals aangegeven in de productomschrijving in de Webshop.

11.2 De overeenkomst kan te allen tijde door de Eindklant worden opgezegd mits kennisgeving aan DAB door gebruik van de contactpagina. DAB kan de overeenkomst beëindigen met onmiddellijke ingang mits het versturen van een e-mail ter kennisgeving, (1) als de Eindklant in gebreke blijft de verschuldigde vergoeding te betalen 30 dagen na het versturen van een e-mail ter aanmaning en (2) indien de Eindklant een e-mail krijgt voor het uitvoeren van onderhoud en dit onderhoud niet laat uitvoeren binnen een termijn van drie maanden.

12. Aansprakelijkheid voor gebruik van de Webshop

12.1 De Webshop is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Eindklant over de producten en activiteiten van DAB. DAB heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of enige andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

12.2 DAB behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de Webshop geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

12.3 DAB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door een storing van het systeem, voor het verspreiden van een computervirus, voor informatie geplaatst of verwerkt door derden of voor enig feit dat als overmacht kan worden aanzien.

13. Bescherming van de privacy

DAB behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens van de Eindklant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de persoonlijke gegevens die door de Eindklant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling, als onrechtstreeks door middel van cookies en dit in overeenstemming met de Data Privacy Policy van DAB.

De Eindklant heeft in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Uitvoeringsbesluiten te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien de Eindklant geen informatie meer wenst te ontvangen betreffende de activiteiten van DAB. De Eindklant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

14. Intellectuele eigendom

De Webshop en alle onderdelen van de Webshop, inclusief de inhoud (zoals foto’s en de teksten) en de gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van DAB. DAB is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die onder meer de werken en de merken beschermen.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de Webshop, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen.

15. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel bevoegd.

16. Contact

Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de Eindklant steeds contact opnemen voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons‘, of via e-mail aan standbyme@daikin.be of op het telefoonnummer 0800 840 22 tijdens de kantooruren.